dr hab. Paweł Cylulko: „List do Pani Profesor Wity Szulc na temat Wrocławskiej Muzykoterapii”.

dr hab. Paweł Cylulko


„List do Pani Profesor Wity Szulc na temat Wrocławskiej Muzykoterapii”.

 

Od 50 lat muzykoterapię w Polsce uznaje się za samodzielną dyscyplinę akademicką, która ze względu na swój artystyczny, naukowy, a przede wszystkim interdyscyplinarny charakter plasuje się pomiędzy sztuką muzyczną a takimi dziedzinami, jak nauki społeczne, medyczne i nauki o zdrowiu. Została ona wprowadzona na  początku lat siedemdziesiątych XX wieku do polskiego szkolnictwa wyższego, opieki zdrowotnej i edukacji specjalnej. Fundamentalną rolę odegrał w tym procesie Zakład Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (AMKL), dawniej Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej. Wybitne osobistości czy zespoły osób związane z tą jednostką, ich poczynania i dorobek, a także historię i tradycję oraz całą działalność artystyczną, naukowo-badawczą, dydaktyczną, terapeutyczną, organizacyjną i popularyzatorską wspomnianego Zakładu zwykło się określać mianem Wrocławskiej Muzykoterapii.

Autor, kierownik Zakładu Muzykoterapii AMKL, w formie listu prezentuje pięćdziesięcioletnia historię, tradycję i dorobek wspomnianego Zakładu odwołując się do wieloletniej współpracy z Panią Profesor dr hab. Witą Szulc na polu Wrocławskiej Muzykoterapii.